Myšlenka

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
(Jan Ámos Komenský)

Náhodný obrázek

Přihlášení

Jste zde

Knihovní řád

Výňatky z řádu

  • Uživateli se půjčují publikace po předložení čtenářského průkazu.
  • Výpůjční doba publikace je 1 měsíc.
  • Publikaci, kterou knihovna nemá ve svém fondu může zprostředkovat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (placeno poštovné aj.výlohy)
  • Po uplynutí výpujční lhůty je účtován poplatek z prodlení. Po uplynutí dalších 14 dní bude čtenář upomenut písemnými upomínkami...
  • Odnášení publikací z knihovny bez příslušné evidence se pokládá za zcizení.

Uživatelé a čtenáři

Uživatelem knihovny se může stát každý občan (včetně dětí a mládeže do 15 let), který má trvalé nebo přechodné bydliště v České republice.

Čtenářský průkaz je vydán:

  • po vyplnění přihlášky
  • po předložení průkazu totožnosti (žáci a studenti žákovské knížky, dokladu o studiu)
  • po zaplacení registračního poplatku
  • po prostudování knihovního řádu

Čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 12 měsíců.

Čtenářským průkazem je nutno se prokazovat při půjčování i vracení publikací.

Čtenářský průkaz je nepřenosný a za jeho zneužití odpovídá uživatel. Nemá-li uživatel čtenářský průkaz s sebou, není knihovník povinen jej obsloužit.

Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a školy, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu. Výměna popsaného průkazu je bezplatná.

Na jeden čtenářský průkaz se půjčuje najednou nejvýše 10 knih a 10 časopisů.

Do prostorů knihovny není povoleno vodit psy, stavět kola, jezdit na kolečkových bruslích. V knihovně není možno jíst a používat mobilní telefon.

Uživatelé knihovny jsou povinni zachovávat klid, čistotu, pořádek, respektovat zákaz kouření v prostorách knihovny.

Služby se neposkytují čtenářům opilým, čtenářům, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním jsou jiným čtenářům na obtíž.

 

Myšlenka

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
(Jan Ámos Komenský)

Náhodný obrázek

Přihlášení

Myšlenka

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
(Jan Ámos Komenský)

Náhodný obrázek

Přihlášení